Adatvédelmi-Szabályzat

 

1. Általános irányelvek

Az adatvédelem nagyon fontos az ASRP-Systems Kft. számára. A weboldal használata személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. ​ Ha azonban weboldalunkon keresztül szeretné igénybe venni cégünk szolgáltatásait, személyes adatok kezelése válhat szükségessé. A személyes adatok – így az érintett neve, e-mail címe vagy telefonszáma – kezelésének minden esetben meg kell felelnie az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR), valamint az országspecifikus adatvédelmi előírásoknak.

Jelen adatvédelmi szabályzattal társaságunk tájékoztatni kívánja Önt az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok céljáról.

Az ASRP-Systems Kft., mint adatkezelő, különböző technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok teljes körű védelmének biztosítása érdekében. Az internet alapú adatátvitel azonban általában biztonsági réseket rejt magában, így az abszolút védelem nem garantálható.

2. Definíciók

Annak érdekében, hogy adatvédelmi nyilatkozatunkat, szabályzatunkat érthetővé tegyük ügyfeleink, üzleti partnereink és weboldalunk látogatói számára, szeretnénk ismertetni az alkalmazott fogalmakat. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban szereplő kifejezések, fogalmak az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) használt kifejezéseken alapulnak:

2.1 Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett“) vonatkozik. Azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító segítségével, mint a név, az azonosító szám vagy a tartózkodási hely.

2.2 Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő kezeli.

2.3 Adatkezelés minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok összességén hajtanak végre, akár automatizáltan, akár nem, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy változtatás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, nyilvánosságra hozatal továbbítással, terjesztéssel vagy más módon hozzáférhetővé tétellel, összehasonlítás vagy társítás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

2.4 Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése, azzal a céllal, hogy későbbi feldolgozásukat korlátozzák.

2.5 Az adatkezelésért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, aki egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és módjait. Ha az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit európai uniós vagy tagállami jog határozza meg, akkor az adatkezelőt, illetve kijelölésének konkrét kritériumait európai uniós vagy tagállami jog határozhatja meg.

2.6 Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

2.7 Címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, akinek a személyes adatot továbbítják, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Mindazonáltal az olyan hatóságok, amelyek az európai uniós vagy tagállami joggal összhangban személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében, nem tekintendők címzettnek; az adatok ezen hatóságok általi feldolgozásának összhangban kell lennie a vonatkozó adatvédelemmel, az adatkezelés céljainak megfelelő szabályokkal.

2.8 Harmadik fél az érintetten kívül az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felhatalmazása alapján jogosult személyes adatok kezelésére.

2.9 Az érintett hozzájárulása az érintett által önkéntesen, az adott esetre vonatkozó tudatos és egyértelmű akaratnyilvánítás vagy egyértelműen megerősítő cselekvés formájában nyilatkozat, amellyel az érintett jelzi, hogy hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

3. Az adatkezelő neve és címe, az adatvédelmi tisztviselő neve

Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban hatályos egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában:

Név: ASRP-Systems Kft.

Cím: Harkály utca 10., 6000 Kecskemét, Magyarország

Email: info@asrp-systems.com

Adatvédelmi tisztviselő: Gönczi-Papp Éva

Telefon: +36 (70) 597 4066

Bármely érdeklődő (érintett) bármikor közvetlenül fordulhat adatvédelmi tisztviselőnkhöz az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

Az ASRP-Systems Kft. weboldala általános adatokat és információkat gyűjt, amikor az érintett vagy egy automatizált rendszer felkeresi a weboldalt. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. A következő adatok kerülnek gyűjtésre:

a) a használt böngészőtípusok és verziók,

b) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer,

c) az a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eléri honlapunkat (úgynevezett hivatkozók),

d) az alwebhelyek,

e) a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja,

f) az Internet protokoll cím (IP-cím),

g) a hozzáférési rendszer Internet szolgáltatója, és

h) minden egyéb hasonló adat és információ, amely információtechnológiai rendszereinket ért támadások esetén felhasználható.

5. Személyes adatok gyűjtése és tárolása (típus, cél és felhasználás)

5.1 Adattípus: írásbeli ajánlatkérés esetén az alábbi személyes adatok kerülnek gyűjtésre:

 • Családnév, keresztnév
 • Cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Fax szám (ha szükséges)

5.2 Ezen túlmenően minden egyéb információ összegyűjtésre kerül, amely az üzleti kapcsolat megkezdéséhez és a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatok gyűjtése:

 • Az ügyfél azonosításához,
 • A megfelelő tanácsadás biztosításához,
 • A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez,
 • Az ügyféllel folytatott levelezéshez,
 • Számla kiállításához (szükség esetén fizetési felszólítás küldéséhez).

5.3 Az összegyűjtött személyes adatokat a törvényben előírt megőrzési időszak végéig tároljuk (a szerződéses jogviszony megszűnésének naptári évének végétől számított 8 évig; ha az ajánlatot nem követte szerződéskötés, akkor a megőrzési idő 1 év) majd töröljük. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha adózási vagy egyéb megőrzési kötelezettség miatt hosszabb ideig kötelesek vagyunk tárolni, vagy ha Ön hozzájárult a további tároláshoz.

5.4 Vállalkozással kapcsolatos adatkezelés. A következő adatokat üzleti célból is kezeljük:

 • Szerződés adatai,
 • Fizetési és számlázási adatok,
 • Kapcsolatfelvétel az ügyfeleinkkel, érdeklődőinkkel és az üzleti partnereinkkel.

5.5 Biztonsági intézkedések

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk, figyelembe véve a technika állását és a megvalósítás költségeit, valamint az adatkezelés jellegét, terjedelmét, körülményeit és célját. Az intézkedések közé tartozik az adatok titkosságának, integritásának és elérhetőségének biztosítása az adatokhoz való fizikai hozzáférés, valamint hozzáférésük, bevitelük, közzétételük, elérhetőségük és elkülönítésük ellenőrzésével.

5.6 Cookie-k (sütik) használata

A www.asrp-systems.com weboldal cookie-kat használ. A cookie egy kicsi szöveges fájl, amely az Ön számítógépén tárolásra kerül. A cookie lehetővé teszi, hogy a böngésző felismerje Ön és legutóbbi beállításait (pl. nyelvi beállítások) a webhelyen. Azon felhasználók, akik nem akarnak cookie-kat tárolni a számítógépükön, kérjük, kapcsolják ki ezt a lehetőséget a böngészőjük rendszerbeállításaiban. A már elmentett cookie-k a böngésző rendszerbeállításaiban is törölhetők. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a cookie-k kikapcsolása vagy kizárása korlátozhatja jelen weboldal működését.

5.7 A Google Maps használata

Weboldalunk a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Egyesült Államok) által üzemeltetett Google Térkép beépülő modult tartalmazza. További információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók.

6. A személyes adatok rutin törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy ameddig azt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó az adatkezelőre vonatkozó törvényei vagy rendeletei lehetővé teszik. Ha a tárolási cél már nem áll fenn, vagy az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejárt, a személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően rutinszerűen zároljuk vagy töröljük.

7. Az érintett jogai

7.1 Megerősítéshez való jog: minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől visszaigazolást kapjon, hogy a rá vonatkozó adatok kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az érintett élni kíván jelen megerősítéshez fűződő jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

7.2 Hozzáférés joga: minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, illetve kérheti ezen információk másolatát is. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek a következő információkhoz biztosítanak hozzáférést az érintett számára: az adatkezelés célja; a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben található címzettek; ahol lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározásához használt kritériumok; kérheti az adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását; a felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog megléte. Az érintett jogosult továbbá tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják-e. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról. Ha az érintett élni kíván a hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

7.3 Helyesbítéshez való jog: minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, az érintett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, ideértve a kiegészítő nyilatkozat megtételét is. Ha az érintett élni kíván e helyesbítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

7.4 Törléshez való jog: minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérje az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, az adatkezelő pedig köteles a személyes adatokat törölni. Az adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni kell, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll, mindaddig, amíg az adatkezelés nem szükséges: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat törölni kell az uniós vagy a tagállami jogban az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében. Ha a fent említett okok valamelyike fennáll és az érintett kérni kívánja az ASRP-Systems Kft. által tárolt személyes adatainak törlését, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő adatkezelésért felelős alkalmazottjával. Az ASRP-Systems Kft. adatkezelésért felelős alkalmazottja haladéktalanul köteles gondoskodni a törlési kérelem azonnali teljesítéséről.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog: minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike fennáll: az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi a személyes adatok törlését és helyette felhasználásuk korlátozását kéri; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg annak ellenőrzése nem történt meg, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben. Ha a fent említett feltételek valamelyike teljesül, és az érintett kérni kívánja az ASRP-Systems Kft. által tárolt személyes adatainak korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő adatkezelésért felelős alkalmazottjával, aki gondoskodik az érintett személyes adatainak korlátozásáról.

7.6 Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga: minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását. Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő adatkezelésért felelős alkalmazottjával.

8. A pályázók adatvédelme és a pályázati eljárás

8.1 Az adatkezelő a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolítása céljából gyűjti és kezeli. Az adatkezelés elektronikusan is végezhető (a pályázati dokumentumok e-mailben is küldhetők).

8.2 Amennyiben az adatkezelő munkaszerződést köt a jelentkezővel, a benyújtott adatokat a munkaviszony jogszabályi előírásainak megfelelő feldolgozása céljából tároljuk. Ha a jelentkezővel az adatkezelő nem köt munkaszerződést, a pályázati dokumentumokat az elutasító határozat közlésétől számított három hónapon belül törli, feltéve, hogy a törléssel az adatkezelő egyéb jogos érdeke nem ütközik (például bizonyítási teher az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény szerinti eljárásban).

9. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási időtartamának meghatározásához használt kritérium a vonatkozó jogszabályi megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a vonatkozó adatokat rutinszerűen törlik, mindaddig, amíg az a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez már nem szükségesek.

10. Személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelményként

A személyes adatok megadását részben jogszabály írja elő, vagy szerződéses rendelkezések is előírhatják. Például az érintett köteles személyes adatokat megadni számunkra, ha az ASRP-Systems Kft. szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel a szerződés nem köthető meg. Mielőtt az érintett személyes adatot adna át, fel kell vennie a kapcsolatot az ASRP-Systems Kft. adatkezelőjével, aki tájékoztatja az érintetett arról, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja-e elő, vagy szükséges-e a szerződés megkötéséhez, illetve, hogy fennáll-e a személyes adatok megadásának kötelezettsége, és milyen következményekkel járna a személyes adatok megadásának elmulasztása.

Utolsó frissítés dátuma: 2023. november 19.