Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az alábbi feltételek az ASRP-Systems Kft., mint Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött minden szerződésre és szállításra vonatkoznak, amelyek a Megrendelő igényei alapján létrejövő hardware és szoftver megoldások fejlesztésére irányulnak.

 

1. Általános feltételek

1.1 Szolgáltató adatai:

  • Cégnév: ASRP-Systems Kft.
  • Cím: H-6000 Kecskemét, Harkály utca 10., Magyarország
  • Cégjegyzékszám: 03-09-135260
  • Adószám: 27194854-2-03
  • EU adószám: HU27194854
  • Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
  • Ügyvezető igazgató és alapító: Gönczi Attila
  • Telefon: +36 (70) 309 4621
  • Email: info@asrp-systems.com
  • Weboldal: asrp-systems.com

1.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó.

1.3 A jelen ÁSZF 2023. április 12. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

1.4 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

1.5 Szolgáltató a jelen dokumentumban meghatározott feltételek szerint ad ajánlatot, ami tartalmazza a szolgáltatások munkadíját és a várható költségeket is.

1.6 Az ASRP-Systems garantálja, hogy jogosult az árajánlatban részletezett szolgáltatás(ok) elvégzésére.

1.7 Ha a szerződés kifejezetten nem tartalmazza, az ASRP-Systems Kft. Általános Szerződési Feltételeinek a szerződés aláírásakor érvényes változata az utómegrendelésekre és a folyamatos üzleti kapcsolatok részeként érvényes.

1.8 Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az ASRP-Systems Kft. által nyújtott bármely szolgáltatás egyedi, az ügyfél igényeihez szabott tervezésű, ezért vissza nem téríthető.

2. Szerződés és szolgáltatások

2.1 A szerződés bármely módosítását írásban kell megtenni, amihez az ASRP-Systems Kft. belegyezése szükséges.

2.2 Eltérő rendelkezés hiányában minden ár nettó.

2.3 Az ASRP-Systems garantálja, hogy az ügyfélnek annyi munkaórát számláz ki, amennyi a munka elvégzéséhez ténylegesen szükséges volt. A munkaidő nyomon követése munkaidő-nyilvántartáson alapul.

2.4 Az ASRP-Systems Kft. jogosult harmadik felet megbízni a szerződéses szolgáltatás egészének vagy egy részének elvégzésével, de a tevékenységéért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el. Az ASRP-Systems Kft. vállalja, hogy kötelezettséget ró a harmadik félre a megrendelésből eredő jogok és kötelezettségek, különös tekintettel a titoktartási kötelezettség betartására vonatkozóan.

2.5 Az ASRP-Systems jogosult részszolgáltatásokat nyújtani és kiszámlázni az ügyfél számára. Az ügyfél vállalja a részszolgáltatás elfogadását.

3. Szerződés felmondása

3.1 Az ügyfél a szerződést bármikor, de csak alapos indokkal mondhatja fel. A felmondási szándékot írásban kell benyújtani az ASRP-Systems Kft. számára.

3.2 Felmondás esetén: (i) további munkavégzés nem történik; (ii) számlát kell kiállítani minden olyan munkáról, amelyet már elvégeztek, és amelyről még nem állítottak ki számlát; (iii) a felmondás időpontjáig létrehozott eredmények az ügyfél számára átadásra kerülnek.

4. Fizetési feltételek

4.1 Az ügyfél köteles a fizetést legkésőbb az esedékesség napját követő öt napon belül teljesíteni. Amennyiben ezen időn belül a követelés nem kerül kifizetésre, az fizetési késedelemnek minősül. Fizetési késedelem esetén az ügyfél az Európai Központi Banki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat megfizetésére köteles.

4.2 Ha a fizetés az esedékesség időpontjáig nem történik meg, az ASRP-Systems Kft. fenntartja a jogot, hogy leállítsa a munkát, amíg a teljes fizetés nem érkezik meg. Ebben az esetben a korábban egyeztetett határidők nem garantálhatók.

4.3 Ha az ügyfél elküldi a megrendelést az ASRP-Systems Kft.-nek – ezáltal megrendelve a szolgáltatást és elfogadva az ASRP-Systems Kft. Általános Szerződési Feltételeit – de a megrendelés nem kerül teljesítésre az ügyfélre visszavezethető okok miatt (például, nincs szükség az ASRP-Systems Kft. korábban megrendelt szolgáltatására), az ASRP-Systems Kft. fenntartja a jogot, hogy az ügyfélnek a megrendelésben szereplő összeg 50%-át kiszámlázza. Kivételt képeznek a vis major esetek, amelyekről az ügyfélnek mindig írásban értesítenie kell az ASRP-Systems Kft.-t.

5. Garancia

5.1 Az ASRP-Systems Kft., igazgatói, alkalmazottai, tanácsadói, helyettesítői vagy alvállalkozói által elkövetett tervezési hibákat az ASRP-Systems Kft. a lehető legrövidebb időn belül pótdíj nélkül kijavítja, és az előrehaladásról napi rendszerességgel tájékoztatja az ügyfelet.

5.2 Az ügyfél jogosult, hogy az ASRP-Systems Kft. intézkedései, szabálysértése vagy nem kielégítő teljesítménye miatt elszenvedett veszteségeket az ASRP-Systems Kft. megbízási díjából visszatartsa.

5.3 Az ASRP-Systems Kft. az általa nyújtott szolgáltatás és a szerződés teljesítése során létrejövő fejlesztési eredményekért 12 hónap garanciát vállal.

6. Felelősség

6.1 Az ASRP-Systems Kft. a test-, élet- vagy egészségkárosodásból eredő károkért a Magyar Törvény szerinti jogszabályi rendelkezések szerint felel.

6.2 Az ASRP-Systems Kft. felelősséggel tartozik minden olyan lényeges szerződéses kötelezettség megszegéséért, amelyért maga az ASRP-Systems Kft, igazgatói, alkalmazottai, tanácsadói, helyettesítői vagy alvállalkozói felelősek. Azaz olyan kötelezettségekért, amelyek a szerződés megfelelő teljesítéséhez és a szerződéses cél eléréséhez szükségesek, és amelyek teljesítésére az ügyfél számíthat.

6.3 Az ASRP-Systems ezen túlmenően kizár minden felelősséget és nem vállal semmilyen más garanciát. Ennek megfelelően az ASRP-Systems Kft., annak igazgatói, alkalmazottai, tanácsadói, képviselői, helyettesítői vagy alvállalkozói nem felelősek sem az ügyféllel, sem annak ügyfeleivel szemben a beágyazott rendszerek működésének állítólagos hiányosságaiból eredő, következményes vagy egyéb károkért vagy veszteségekért. Az ASRP-Systems ilyen károkért és veszteségekért való felelőssége nem haladhatja meg a megbízási díj összegét, ezen túlmenően kártérítési követelés kizárólag szándékos károkozás esetén lehet.

6.4 A felelősség fenti kizárásai és korlátozásai az ASRP-Systems Kft., igazgatói, alkalmazottai, tanácsadói, helyettesítői vagy alvállalkozói minden személyes felelősségére vonatkoznak.

7. A fejlesztés eredményei

7.1 Az ASRP-Systems Kft. fejlesztési eredményei kizárólag a szerződésben vállalt mértékben kerülnek átadásra az ügyfél számára.

7.2 Az ASRP-Systems Kft. a szerződés teljesítése során készült találmányokat, fejlesztéseket csak abban az esetben köteles az ügyfélnek átadni, ha erről megállapodtak, és ha mentesül a feltaláló díjazásával kapcsolatos mindennemű kötelezettség alól.

8. Tulajdonjog és egyéb jogok fenntartása

8.1 Az ASRP-Systems Kft. fenntart minden, az ügyfélre átruházott jogot, így különösen a tulajdonjogot, a védelmi jogokat vagy a használati jogokat mindaddig, amíg a megállapodás szerinti díjazást teljes mértékben ki nem fizetik.

8.2 Jelen fenntartás a folyamatban lévő üzleti kapcsolatra vonatkozik mindaddig, amíg az ügyféllel szemben az üzleti kapcsolatból eredő összes követelést nem teljesítik.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 A jelen szerződésből eredő vitás helyzetet és azzal kapcsolatos minden kötelezettség és jogvita esetében a felek kölcsönös egyeztetéssel próbálnak megegyezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy értékhatártól függően kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetőségét. A szerződéses viszonyra és valamennyi abból eredő jogviszonyra kizárólag a magyarországi jog alkalmazandó.

9.2 A kapcsolattartó felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a megrendelés teljesítésében, és minden szükséges információt és segédletet megadnak egymásnak. A megrendelés teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott dokumentumokat a másik szerződő fél kérésére a megrendelés teljesítését követően haladéktalanul vissza kell küldeni.

9.3 Mindkét fél kötelezettséget vállal a szerződés teljesítése közben tudomására jutott olyan adat, információ, üzleti titok megőrzésére, melynek titokban maradásához a másik félnek érdeke fűződik.

9.4 Az ügyfél személyes adatait az ASRP-Systems Kft. a szerződés teljesítéséhez és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez szükséges mértékben tárolja.

9.5 Az olyan, utazással kapcsolatos költségeket, mint a repülés, szállás és autóhasználat (beleértve az autóbérlést, üzemanyagot és parkolási díjat), a tényleges számlák alapján külön számítjuk és számlázzuk ki. A helyszíni munkavégzés díját az árajánlat nem tartalmazza. Ha helyszíni munkavégzés szükséges, akkor az arra vonatkozó költségek, az ügyféllel való egyeztetés alapján, külön árajánlatban kerülnek rögzítésre.

9.6 Az ASRP-Systems Kft. nem köteles szolgáltatást nyújtani a megfelelő írásos megrendelő kézhezvételét megelőzően.

9.7 A munkavégzés minden esetben az ügyféllel való előzetes egyeztetésen alapul.

9.8 Az alapszerződésben nem szabályozott kérdésekre az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak vonatkoznak, illetve az alapszerződés kizárólag az Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényes, melynek megismerését a felek a szerződés aláírásával kifejezetten elismerik.

9.9 Az ASRP-Systems Kft. Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) magyar nyelven, valamint német és angol fordításban lehet elérni, vita esetén a magyar változat az irányadó.

Az utolsó frissítés dátuma: 2024. május 29.